Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2018

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Đây là bản báo cáo thứ 2 nằm trong bộ 3 báo cáo về Chất lượng Không khí mà nhóm "Giải pháp vì Môi trường" dịch sang tiếng Việt và giữ bố cục trình bày của báo cáo của AirVisual.

GIẢI PHÁP VÌ MÔI TRƯỜNG - Solutions for Environment

Facebook Page: https://www.facebook.com/gpmtvn/

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/493115587892467/


BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ THẾ GIỚI 2018 20200210-final.pdf