Kiểm soát ô nhiễm không khí Bắc Kinh

Đây là báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, được nhóm "Giải pháp vì Môi trường" dịch sang tiếng Việt và giữ bố cục trình bày báo cáo.

GIẢI PHÁP VÌ MÔI TRƯỜNG - Solutions for Environment

Facebook Page: https://www.facebook.com/gpmtvn/

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/493115587892467/


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ 20 NĂM KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở BẮC KINH 110220.pdf